Kullanıcı Sözleşmesi

Güncelleme tarihi: 01.01.2021


Giriş


İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), şirket merkezi Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak Metropol İstanbul Sitesi C1 Blok No:2B/228 adresinde bulunan Makswin Gayrimenkul Teknolojileri A.Ş. (“Şirket”) tarafından yönetilmekte olan www.fizbot.net adresinde yer alan siteye veya mobil uygulamalarına (“Platform”) üye (“Üye”) olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Şirket ve Üyeler ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 

Üye, Platform`da sunulan Hizmetler`den faydalanabilmek için işbu Sözleşmeyi kabul etmesi gerektiğini beyan etmekte olup Sözleşme, Üye tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecektir.

 

Üye, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Üye, gayrimenkul danışmanı/brokeri olduğunu, Platform’u ticari ve mesleki amaçlarla kullanacağını ve dolayısıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklerinde düzenlenen haklardan herhangi bir şekilde ve surette faydalanamayacağını kabul ve beyan eder. Üyenin Platform’a bir tüzel kişilik adına erişiyor olması halinde, Üye, buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Üye statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu tüzel kişiye ait olacaktır.

 

Tanımlar


Hizmet: Platform üzerinde Üye’nin aylık veya yıllık abonelik paketi satın alarak erişim kazandığı tüm hizmetler.

 

İçerik: Platform üzerinde Üye’nin erişim sağladığı gayrimenkul ilanları ve türevleri. 

 

Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı


İşbu Sözleşme’nin konusu Üyeler’in Platform’da sunulan Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu kapsamda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. 

 

Platform`un Kullanımı


 • Üye, Platform’un ticari ve mesleki amaçlarla kullanılmak üzere gayrimenkul danışmanlarına yönelik bir dijital özel asistan hizmeti sunduğunu, Şirket’in gayrimenkul danışmanlığı faaliyeti yürütmediğini ve Hizmetler’in kullanımından tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

 

 • Üye, Platform’da sunulan İçerik’in internet ortamında kamuya açık olarak sunulan gayrimenkul ilanlarından ve sair bilgilerden derlendiğini, söz konusu İçerik’in Şirket tarafından üretilmediğini veya Şirket’in herhangi bir kontrolünün olmadığını ve bu kapsamda İçerik’in herhangi bir şekilde doğruluğunu veya amaca uygunluğunu taahhüt edilmediği gibi söz konusu bilgiye dayanarak yapılan herhangi bir işlemden sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

 • Üye, Platform üzerinden ad-soyad ve telefon bilgisini girecek ve Şirket tarafından kendisiyle en kısa sürede iletişime geçilerek Platform nezdinde Üye’nin hesabı oluşturulacaktır.

 

 • Üye tarafından Platform’a erişim cep telefonu numarası ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Üye sorumlu olacak olup Platform üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Üye tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Üye’ye ait olacaktır. Üye, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.

 

 • Üye tarafından sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler Üye tarafından derhal güncellenecektir. Söz konusu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Platform’a erişim sağlanamamasından ve Hizmet’ten faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.

 

 • Üye, tek bir üyelik hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Üye hesabının Şirket tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Üye tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

 

Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri


 • Üye, Platform’u yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Platform’a ilişkin olarak Platform’da öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Üye, Platform’u üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. Üye bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.

 

 • Üye tarafından Platform’da paylaşılan sunum, rapor, rehber, whatsapp üzerinden üçüncü kişilere gönderilen ilanlar dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm içerikler Üye’nin mülkiyetinde olup söz konusu içeriğe ilişkin tüm sorumluluk Üye’ye aittir. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında Üye tarafından kendisine sağlanan lisans kapsamında İçerik’i kullanma hakkını haizdir. Üye tarafından paylaşılan içeriğin yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Şirket sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, içeriğin doğruluğuna ilişkin olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, Şirket’in gayrimenkul sektöründeki düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak içeriği Platform’dan ve sistemlerinden silebileceğini ve Şirket’in kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.

 

 • Üye, Şirket’in veya Platform’un üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması halinde bu üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, Platform’un işlerliğine yahut Platform’dan faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, Platform’un barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Platform’a kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, Platform’a Şirket’in ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İçerikler (Üye’nin üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan İçerikler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya Platform’un çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını, aksi takdirde Şirket’in uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zararlardan gayri kabili rücu sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. • Üye, kendisi tarafından Platform’a yüklenen verilerin (kişi bilgileri, ilan kapanış bilgileri, rehber bilgisi, randevu vb.) kopyalarını saklayacaktır. Şirket, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, Üye tarafından yüklenen verilerin kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Şirket, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İçerik’in kaybından sorumlu değildir.

 

 • Şirket, Üye tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri Platform üzerinde www.fizbot.net/kvk adresinde bulunan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. 

 

 • Platform’a ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Üye, Şirket’le iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Üye’nin teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek Platform yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.

 

 • Üye’ye Platform üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda, Üye bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Üye, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere Platform’un amacı dışında içerik ve materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. Aksi takdirde, Üye, Şirket’in uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı tüm zararlardan gayri kabili rücu olmak üzere sorumlu olduğunu ve söz konusu zararların derhal Şirket’e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket’in Platform üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Platform’un kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Uygulama üzerinden erişilen veya Platform’a ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da Üye Platform üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Şirket, Platform üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.

 

 • Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Üye tarafından Platform’un bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Üye’nin söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

 

 • Üye, Üyelik hesabını ve işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

 

 • Üye’nin işbu Sözleşme kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket Üye’nin üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek üyelik statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirket’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Üye’den talep hakkı saklıdır.

Ücretler ve Ödeme Koşulları


 • Üye, Hizmetler’den ancak Platform’da beyan edilen ücretleri yine Platform’da beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

 

 • Üye, Platform’da süre boyunca kampanyalı indirimli fiyatlar üzerinden kullanabilecektir. Söz konusu periyodun bitimiyle Üye’nin üyeliği, türü hizmet seviyesi, işlevsellik, kampanyalar ya da üyelik paket dönemine göre belirlenecek ücretli üyelik haline gelecektir. Hizmetler’e ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Platform’un ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Üye, kendi isteğine bağlı olarak Üyelik Paketi’ni yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler, Şirket tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. 

 

 • Üye’nin üyelik süresi boyunca Üyelik Paketi’ne ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Üye’nin üyelik paket döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik Paketi’nin Üye tarafından sona erdirilmesi halinde, sadece aylık üyeliklere mahsus olması şartı ile, Şirket tarafından  Üye’nin en son gerçekleştirdiği ödeme iade edilecek olup bunun haricinde herhangi bir durumda Üye’ye iade yapılmayaçaktır.

 

 • Üyelik Paketi süresinin bitiminden 14 (on dört) gün öncesine kadar Üye tarafından aksi talep edilmediği sürece Üye’nin satın aldığı Üyelik Paketi aynı süre ile otomatik olarak yenilenecektir. Üye, satın almış olduğu Üyelik Paketi süresince Platform ve/veya Hizmetler’den faydalanmış olup olmadığına bakılmaksızın olarak Şirket tarafından ücret tahakkuk ettirileceğini ve kendisi tarafından aksi talep edilmediği sürece Üyelik Paketi’nin yenileneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Üye, Üyelik Paketi’nin feshedildiği durumlar haricinde, başlangıç döneminin ve onu takip eden her bir yenileme döneminin sonunda, Şirket’i, ilk satın alma sırasında girmiş olduğu ödeme bilgilerinin aynısı tekrar kullanılarak her bir yenileme için ücretlendirilmesi konusunda açıkça yetkilendirmektedir. Şirket, lisansınızın sona ermesinden önce yenileme fiyatlarını ve fiyat değişikliğini takip eden ilk faturalandırmadan önce aboneliğinizi iptal edebilmeniz için fiyatlardaki değişiklikleri size e-mail yoluyla gecikmeksizin bildirecektir. Üyelik Paketi’nizi,  Platform üzerinde belirtilen destek kanalları üzerinden Şirket yetkilileri ile iletişime geçerek her zaman iptal edebilirsiniz. İptal işlemi ancak içinde bulunulan abonelik döneminin sona erme tarihi itibarıyla hüküm doğurur.

 

 • Şirket, Üye tarafından iletilen iletişim adresine üyelik döneminin başlangıcında kullanım ücretlerine ilişkin faturayı iletecektir. Tüm faturalar, sonradan ödemeli üyelik halinde bir önceki üyelik dönemine ilişkin ücretleri, ön ödemeli üyeliklerde ise bir sonraki üyelik dönemine ilişkin ücretleri içerecektir. Üye, faturadaki ilgili tutarı fatura tarihini takip eden 14 (on dört) gün içinde ödeyecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Üye sorumludur.

 

 • Üye, Şirket veya Şirket tarafından onaylanmış üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Üye’nin kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir.Fikri Mülkiyet Hakları


 • Platform üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Şirket’e aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Üye’ye Platform’u kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. İşbu Kullanım Koşulları’nda   yer alan hiçbir hüküm Platform’a ilişkin fikri mülkiyet hakların ve menfaatlerin Üye’ye devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Üye, işbu Sözleşme kapsamında Şirket’e Üye’nin Platform’a erişimi, Platform’u kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Şirket, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.

 

 • Üye, hiçbir şekilde ve nedenle Platform’u kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Platform üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Üye’den işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Platform’a ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın Platform’a link verilmesi kesinlikle yasaktır.

 

 • Üye, herhangi bir şekilde Şirket’in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

 

Sorumluluğun Sınırlandırılması


 • Platform, Platform kapsamındaki özellikler ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in Platform, Platform kapsamındaki özelliklerin ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Üye, Şirket’in ayrıca İçerik ve diğer Üye verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Şirket Platform’un kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket, Platform’un 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Platform’a erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Üye, Platform’a erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 

 • Üye’nin Platform’u kullanımından kaynaklanan ve/veya Platform’da yer alan İçerik’e dayanarak üçüncü kişilerle yaptığı her türlü işleme ilişkin her türlü risk münhasıran Üye üzerinde olup söz konusu işlemler sebebiyle üçüncü kişilerce Şirket’e yöneltilen her nevi talep ve zarar bakımından Üye’ye rücu edilecektir. Üye, Platform`u kullanarak ve/veya Platform`da yer alan İçerik’e dayanarak üçüncü kişilerle yaptığı iş ve işlemler sebebiyle Şirket’ten hangi nam altında olursa olsun herhangi bir şekilde talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır.  Platform ve Platform kapsamındaki özellikler ve sair içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır.

 

 • Üye, Platform’a erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

 

 •      Üye, yüklediği içerikler ile site ve uygulama’nın kullanımından münhasıran sorumludur. üye, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, uygulama ve site’nin kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) şirket’i beri kıldığını kabul eder.

 

 • Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın platform’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. buna ek olarak şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. şirket’in işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar üye tarafından işbu sözleşme’ye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.

 

Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi 


 • İşbu Sözleşme Üye tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

 

 • Şirket, Üye’nin işbu Sözleşme’deki yükümlülüklerine aykırı davranması veya yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Şirket Sözleşme’yi bedel iadesi, tazminat her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ödeme yapmaksızın derhal feshedebilecektir.

 

 • Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Üye, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Hizmetler’i kullanamayacaktır.

 

 • Şirket, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe İçerik’i veri tabanlarında saklama hakkına sahiptir. Şirket, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler Uygulama kapsamında belirtilecektir.

 

Muhtelif Hükümler


 • Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, salgın hastalık, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebepten etkilenen Taraf’ın edimleri mücbir sebep süresince askıya alınır. Mücbir sebebin bir aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

 

 • İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

 • Taraflar arasındaki ilişki hizmet alan ile hizmet veren arasındaki bir ilişki olup, işbu Sözleşme’nin hiçbir hükmü, Taraflar veya onların külli veya cüz'i halefleri arasında bir bayilik, acentelik, ortaklık veya ortak girişim ilişkisi kurulduğu şeklinde yorumlanamaz. Taraflar işbu Sözleşme kapsamında kurulan ticari ilişkinin üçüncü kişiler tarafından bayilik, acentelik, ortaklık veya ortak girişim ilişkisi olarak anlaşılması veya yorumlanmasına sebep olabilecek her türlü davranıştan kaçınacaklardır. Taraflar bağımsız tacir konumunda olup herhangi bir şekilde birbirlerini temsil etme hakları bulunmamaktadır.

 

 • İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

 

 • Üye ile kayıt olurken bildirdiği e-mail, SMS ve telefon görüşmesi vasıtasıyla veya Platform’da yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Platform’u bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Üye’nin sorumluluğundadır.

 

 • İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.